Rezerwacja 100% ON-LINE


Regulamin serwisu Nawara.pl / Pobierowo24.pl

Regulamin - działania w związku z pandemią COVID-19

Szanowni Klienci,

 

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo wprowadziliśmy szereg rozwiązań mających na celu wyeliminowanie ryzyka związanego z potencjalnym zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19.

 

Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa pobyt w naszym obiekcie okazał się udany i dostarczył samych pozytywnych wrażeń.

 

WARUNKI SANITARNE:

 

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczny pobyt wprowadziliśmy następujące środki ochrony:

 

1. Na terenie obiektu Domki Letniskowe Marek Nawara  dla Klientów zostały udostępnione dystrybutory ze środkiem do dezynfekcji rąk. Dozowniki znajdują się  przy wejściu na teren obiektu, w obszarze recepcji.

 

2. Przy dozownikach z płynem została zamieszczona instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.

 

3. Wszystkie powierzchnie ogólnodostępne blaty recepcyjne, klamki, poręcze, włączniki światła są dezynfekowane odpowiednimi środkami.

 

4. Pracownicy Domków Letniskowych Marek Nawara zobowiązani są do regularnej dezynfekcji rąk, oraz stanowisk pracy – recepcja.

 

5. Personel Domków Letniskowych Marek Nawara wyposażony jest w środki ochrony – maseczki, oraz jednorazowe rękawiczki.

 

6. Klienci mają możliwość zakupu maseczek ochronnych oraz płynów dezynfekujących w recepcji.

 

7. Recepcja wyposażona jest w termometr do bezdotykowego pomiaru temperatury. Klienci mają możliwość zmierzenia temperatury ciała.

 

8. Wszyscy Klienci wchodzący do obiektu proszeni są o zdezynfekowanie rąk płynem antybakteryjnym.

 

9. Klienci Domków Letniskowych Marek Nawara zobowiązani są do stosowania w przestrzeni publicznej środków ochrony osobistej w tym maseczek ochronnych.

 

10. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, zgodnie z wytycznymi sanitarno-epidemiologicznymi, Klient nie zostanie zameldowany.

 

11. Ze względu na konieczność zachowania dystansu społecznego, w recepcji podczas zameldowania mogą przebywać jednocześnie 2 osoby.

 

12. Procedura zameldowania i wymeldowania w recepcji została ograniczona do niezbędnego minimum.

 

13. Pozostawione w recepcji klucze do domków każdorazowo podlegają dezynfekcji.

 

14. Po każdym pobycie Klientów odbywa się dokładne sprzątanie domku, oraz dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych, wyposażenia domku, oraz łazienki przy użyciu specjalistycznych środków dezynfekujących.

 

15. Wszystkie pomieszczenia noclegowe, oraz powierzchnie ogólnie dostępne podlegają gruntownemu wietrzeniu.

 

16. Pościel prana jest chemicznie w specjalistycznej pralni, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi.

 

17. W przypadku wystąpienia objawów zarażenia, przed przyjazdem do obiektu Domki Letniskowe Marek Nawara, prosimy o kontakt z recepcją obiektu i pozostanie w domu. Zapewniamy elastyczne podejście do kwestii zmiany terminu rezerwacji, lub zwrotu zadatku zgodnie zapisami niniejszego regulaminu.

 

Powyższe zapisy są integralną częścią niniejszego regulaminu rezerwacji i płatności.

 

 


 

REGULAMIN REZERWACJI I PŁATNOŚCI – Domki Letniskowe Marek Nawara ®


1. Za rezerwację strony rozumieją umowę, w której Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi domku letniskowego w obiekcie, dla oznaczonej w rezerwacji liczbie osób, w oznaczonym terminie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Do skutecznego zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Klientem dochodzi w chwili zapłaty przez Klienta na rzecz Wykonawcy przedpłaty w formie zadatku.

2. Dane organizatora usług Turystycznych, zwanego dalej Wykonawcą:

 

Firma: Domki Letniskowe Marek Nawara

siedziba: 72-346 Pobierowo
adres: ul. Wrocławska 1
NIP: 856-125-33-81
REGON 320551784

 

3. Klientem jest podmiot, który poprzez dokonanie rezerwacji akceptuje warunki niniejszego regulaminu i zawiera umowę na odlełgłość, o której mowa w pkt. 1. Po stronie Klienta pozostaje obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem, wpłata zadatku oznacza jego akceptację.

4. Zgłoszenia rezerwacyjnego Klient może dokonać telefonicznie ( tel. 501 200 200 ), e-mailem ( adres e-mail: nawarsen@op.pl ), lub poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.nawara.pl / www.pobierowo24.pl

5. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacyjnego, Wykonawca potwierdzi dokonanie rezerwacji e-mailem, w którym poinformuje Klienta o warunkach rezerwacji, oraz dostępnych wolnych terminach. Do chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia dokonania rezerwacji, rezerwację uznaje się za niedokonaną.

6. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłacenie przedpłaty w formie zadatku w toku procesu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości minimum 35% wartości pobytu w terminie  do 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia e-mailem, o którym mowa w pkt 5. Nie wpłacenie zadatku w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji i nie wywołuje skutków dla żadnej ze stron. Wpłacanie zadatku oznacza akceptację przez Klienta warunków zawartych w niniejszym regulaminie i jest równoznaczne z zawarciem umowy na odległość pomiędzy Wykonawcą a Klientem.
 
7. Klient zobowiązany jest do zapłaty końcowej ceny wyłącznie w formie gotówkowej odpowiadającej wartości pobytu ( jeżeli nie ma wcześniej zastosowania pkt. 10 niniejszego regulaminu ), pomniejszonej o wpłacony zadatek, najpóźniej pierwszego dnia pobytu. Jeżeli Klient dokonał zapłaty przelewem bankowym, powinien najpóźniej 3 dni przed przyjazdem okazać potwierdzenie dokonania przelewu, lub wysłać potwierdzenie wpłaty w PDF na adres e-mail: nawarsen@op.pl .

8. Dopiero po dokonaniu zapłaty, o której mowa w pkt. 7 recepcja wyda Klientowi klucze do domku letniskowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Wykonawca może wyrazić zgodę na zapłatę ceny w późniejszym terminie. Zgoda na zapłatę ceny w późniejszym terminie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Rezygnacja Klienta z częściowego wykonania umowy przed przyjazdem, lub w trakcie pobytu, nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty całej ceny - kwoty końcowej za pobyt, pomniejszonej o wpłacony zadatek, oraz nie wywołuje po stronie Wykonawcy obowiązku zwrotu Klientowi uiszczonej zapłaty zadatku. Zgodnie z art. 394 k.c. zadatek służy do zabezpieczenia interesów obu stron umowy. W przypadku rezygnacji Klienta z pobytu, Wykonawca ma prawo do zatrzymania zadatku.

 

W przypadku opłacenia przez Klienta rezerwacji z wykorzystaniem Polskiego Bonu Turystycznego, o którym jest mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2020 roku o Polskim Bonie Turystycznym, nie jest możliwe późniejsze dokonanie zmiany rezerwacji w zakresie danych Klientów wskazanych w procesie rezerwacyjnym, którym przyznano świadczenie w formie Polskiego Bonu Turystycznego, jak i dziecka, na którego przyznano to świadczenie.


Nie jest możliwe jednostronne anulowanie, lub odwołanie rezerwacji dokonanej w ramach akcji z wykorzystaniem Polskiego Bonu Turystycznego.

 

W przypadku rezygnacji Klienta z zarezerwowanego pobytu, Wykonawca dopuszcza jednokrotną zmianę terminu pobytu, również w ramach wykorzystania Polskiego Bonu Turystycznego wyłącznie na skutek okoliczności, uniemożliwiających korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w określonym terminie rezerwacji. Tylko i wyłącznie w takim przypadku, wpłacony zadatek zostanie rozliczony i przeniesiony w 100% wpłaconej wartości na inny dostępny i wskazany przez obiekt termin.

 

 

Mając na uwadze szczególne okoliczności związane z COVID-19, zostają wprowadzone do odwołania poniższe możliwości dot. rezygnacji z pobytu. Rezygnacja z rozliczeniem wpłaconego zadatku jest możliwa w przypadku spełnienia poniższych punktów: A+B+C+D, warunków:

 

A. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia telefonicznego i  potwierdzenia rezygnacji z rezerwacji wiadomością e-mail przesłaną na adres Wykonawcy dostępny w Serwisie / e-mail: nawarsen@op.pl  pod rygorem braku anulowania rezerwacji przez Wykonawcę i obciążenia Klienta kosztami rezerwacji zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

B. Rezygnacja z rezerwacji z rozliczeniem wpłaconego zadatku jest możliwa wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj. wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnych od Wykonawcy, w szczególności wynikających z wydania aktu prawnego, decyzji, zarządzenia, postanowienia, lub innego rozstrzygnięcia uniemożliwiających korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w określonym terminie.

 

C. Dopiero po spełnieniu punktów A i B j/w przysługuje możliwość rezygnacji z rezerwacji z rozliczeniem 100% wpłaconego zadatku, kiedy zgłoszenie dot. rezygnacji nastąpiło w okresie nie krótszym niż 60 dni przed planowaną i potwierdzoną datą przyjazdu. W okresie krótszym jak 60 dni i dłuższym jak 30 dni przed przyjazdem, po spełnieniu punktu A i B i potwierdzeniu dostępności terminu ze strony obiektu, istnieje możliwość otrzymania rabatu w wysokości 50% wpłaconej zadatku do wykorzystania w okresie od 7.05.2023 do 14.05.2023, lub w drugim okresie od 16.09.2023.  Zgoda na udzielenie rabatu w wysokości 50% wpłaconego zadatku, na poczet przyszłego pobytu, wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Wpłacona przez Klienta płatność zostanie w takim wypadku przypisana w 50% do nowej rezerwacji.  Usługa noclegowa zostanie w w/w okresach skalkulowana z -50% RABATEM wartości podstawowej / dot. domki typ 8-19 ( wartość podstawowa obowiązuje w miesiącach lipiec i sierpień ). Zaproponowanie zmiany terminu będzie traktowane jako umożliwienie skorzystania z świadczonych przez Wykonawcę usług.

 

D. W terminie nie później niż 7 dni przed pierwszym dniem pobytu, Klient może wskazać inną osobę, która wstąpi w jego prawa i obowiązki wynikające z Umowy. W takim przypadku nie dochodzi do rezygnacji, z tym że osoba ta musi oświadczyć na piśmie, iż wstępuje w umowne prawa i obowiązki Klienta ( potwierdzenie e-mailem ). Obiekt może poprosić nowego Klienta o wpłatę zadatku, który zostanie zaliczony na poczet pobytu, wraz z wpłaconym zadatkiem przez Klienta posiadającego pierwotną rezerwację ( suma dwóch wpłat / od dwóch Klientów + rozliczenie końcowe zgodne z potwierdzeniem rezerwacji ).

 

 

10. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wydania w każdej chwili nakazu zapłaty pozostałego zobowiązania / dopłaty wskazanej w e-mailu ( potwierdzeniu rezerwacji ) części należności, lub wpłaty końcowej za pobyt ze strony Klienta, zgodnie z przesłanym potwierdzeniem rezerwacji w toku procesu rezerwacji, bez podania przyczyny. Wpłacona kwota częściowa, lub końcowa z uwzględnieniem wpłaconego zadatku, zostanie zaliczona na poczet ceny końcowej za pobyt. Niezrealizowanie dopłaty - wpłaty końcowej ze strony Klienta, oznacza anulowanie rezerwacji, oraz nie wywołuje po stronie Wykonawcy obowiązku zwrotu kwoty wpłaconego zadatku.

 

11. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odwołania pobytu z każdym czasie przed jego rozpoczęciem w przypadku stanu wyższej konieczności spowodowanej zdarzeniem losowym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Należność spełnienia świadczenia zobowiązuje Wykonawcę do przedstawienia  oferty zastępczej na zasadach pierwszeństwa w dostępnym terminie obiektu.

12. Niestawienie się Klienta w obiekcie w drugim dniu pobytu do godziny 07:00 oznacza jego zgodę na anulowanie rezerwacji i wystąpienie po stronie Wykonawcy prawa do zatrzymania zadatku. Anulowanie rezerwacji w takim przypadku nastąpi automatycznie, a Wykonawca ma prawo zarezerwować domek letniskowy będący przedmiotem umowy na rzecz innego Klienta.

13. Doba noclegowa rozpoczyna się od godz. 14:00 w dniu przyjazdu.

14. Doba noclegowa kończy się o godz. 10:00 w dniu odjazdu, tym samym Klient zobowiązany jest w ostatnim dniu pobytu do opuszczenia domku letniskowego najpóźniej do godz. 10:00. Nie opuszczenie przez Klienta domku letniskowego w wyznaczonym terminie, zobowiązuje go do zapłaty opłaty specjalnej odpowiadającej 150%ceny za każdą rozpoczętą dobę. Za rozpoczęcie doby noclegowej w takim przypadku uznaje się godz. 10:01.

15. Płatność E-transferami, E-przelewami oraz kartami kredytowymi rozliczane są w bezpieczny i szybki sposób on-line przez system Przelewy24 ( DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 ). Po dokonaniu przelewu w ciągu maksymalnie 15 minut otrzymujesz potwierdzenie dokonania płatności, a Państwa rezerwacja nabywa statusu „potwierdzona”.

 

Transakcje te dokonywane są przy użyciu bezpiecznego protokołu połączenia SSL (Secure Socket Layer) z użyciem certyfikatu cyfrowego gwarantującego bezpieczeństwo danych.

 

Systemy stosowane przez Przelewy24 oraz procedury bezpieczeństwa gwarantują całkowite bezpieczeństwo transakcji internetowych dokonywanych w naszym serwisie www.nawara.pl

 

16. Płatność może być również zrealizowana bezpośrednio na poniższy rachunek bankowy, w tytule przelewu podając imię i nazwisko osoby składającej rezerwację:

 

DOMKI LETNISKOWE Marek Nawara
72-346 Pobierowo, ul. Wrocławska 1
Bank PKO BP  / o. Szczecin nr. rachunku: 63 1020 4812 0000 0002 0085 7193

 

17. Wszystkich Gości obiektu obowiązuje przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

 

18. Parkowanie aut wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone. Parking domków jest niestrzeżony i niedozorowany. Wykonawca / właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności prawnej / finansowej za szkody pojazdów powstałe w wyniku czynnika ludzkiego, oraz warunków atmosferycznych, jak również nie odpowiada za kradzież ruchomości.

 

19. Personel Domków Letniskowych służy wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji. Na wszelkie pytania odpowiemy telefonicznie nr tel. 501 200 200 lub drogą mailową ( e-mail: nawarsen@op.pl )

 

UWAGA: Kopiowanie tekstów oraz zdjęć, jak również powyższych punktów regulaminu w całości lub jego części, zawartych na stronach www.nawara.pl i www.pobierowo24.pl  jest zabronione i będzie prawnie ścigane. Wszystkie treści i opisy ofert znajdujące się na stronach www.nawara.pl  i www.pobierowo24.pl  stanowią własność intelektualną DOMKI LETNISKOWE M.Nawara i chronione są prawami autorskimi. Jakiekolwiek ich kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie w całości lub części bez zgody DOMKI LETNISKOWE M. Nawara stanowi naruszenie prawa! ©

Opublikowane na stronach internetowych Nawara.pl materiały oraz informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Szczególnie polecamy: Domek w Pobierowie, Domki nad morzem Pobierowo, Domki letniskowe nad morzem w pobierowie, Noclegi nad morzem, Wczasy w Pobierowie, Pobierowo domki letniskowe
Pobierowo zaprasza na wczasy.